Etika Kepimpinan

TANGGUNGJAWAB:

“Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, setia, dengan penuh minat, disciplin dan dedikasi”

“Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan tidak mementingkan diri sendiri”

“Sentiasa berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi”

“Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum membuat keputusan dan tegas dalam melaksanakannya”

SIKAP

“Sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling”

“Sentiasa bersikap positif dan bertanggungjawab”

“Mempunyai fikiran yang terbuka dan sedia menerima teguran dari semua pihak untuk faedah organisasi dan negara”

“Mengambil berat tentang masalah yang dihadapi rakan sejawat, baik pihak atasan mahupun rakan sejawat dibawahnya”.

PERAWAKAN DAN PERIBADI:

“Mempunyai peribadi yang mulia, berbudi perkerti dan perawakan yang baik”.

“Sentaisa bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah dan cabaran”.

“Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan”

“Menjaga hubungan baik bagi setiap golongan masyarakat”.

Read more @ http://www.moe.edu.my/hariguru/etika.htm

Comments are closed.